6.03.18

KARLSSONI KINNISTU DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 1.03.2018 korraldusega nr 2-3/18-114 võeti vastu Spithami külas / Spithamnis asuva Karlssoni kinnistu (katastriüksus 52001:001:1087; kinnistu registriosa nr 2839832; kinnistu pindala 2198 m2) detailplaneering.

Detailplaneeringu eelnõu näeb ette krundile suvemaja ja sideehitiste hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Krundi kasutamise uus sihtotstarve on 65 % hooajalise elamu maa (elamumaa) ja 35 % sideehitise maa (ärimaa).  Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks hetkel maaüksusel kehtiv detailplaneering. Detailplaneering ei muuda Noarootsi valla üldplaneeringu põhilahendust, keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Pürksi külas / Birkases Noarootsi vallamajas

26. märtsist 8. aprillini 2018. a kõikidel tööpäevadel kella 8 - 16.30.

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
22.12.17

Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 100 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Dirhami külas / Derhamnis asuva Dirhami sadama ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu projekt näeb ette maakorralduslike toimingutena viie olemasoleva katastriüksuse baasil kahe uue katastriüksuse (Kalda ja Dirhami sadam) moodustamise. Planeeringualale nähakse ette kuni 5-korruselise hotelli (moodustatavale Kalda maaüksusele) ja kuni kahe spordihoone (moodustatavale Dirhami sadama maaüksusele) ehitusõigused ja hoonestustingimused.  Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused ning vajalikud servituudid ja keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu lahendus ei muuda valla üldplaneeringut, küll aga muudab kehtetuks planeeringualal hetkel kehtiva detailplaneeringu osa. Lähtuvalt seadusest pole detailplaneeringule vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilist hindamist ega eelhindamist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Noarootsi vallamajas 15.-28. jaanuarini 2018 kõikidel tööpäevadel kella 8-16.30. Avaliku väljapaneku kestel võib Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavalitsusele vv@noavv.ee esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid. 

Toimetaja: MARIKA MEISTER