25.10.16

Künkaserva tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Noarootsi Vallavalitsuse 6.10.2016 korraldusega nr 170 võeti vastu Spithami külas / Spithamnis asuva Künkaserva tee 1 kinnistu (katastriüksus 52001:001:1091; kinnistu registriosa nr 3027932; kinnistu pindala 3510 m2) detailplaneering.

Detailplaneeringu eelnõu näeb ette katastriüksuse uueks sihtotstarbeks ärimaa ning krundi kasutusotstarbeks puhke- ja spordirajatise maa. Maaüksusele on antud tenniseväljaku ja teenindushoone (pesemis- ja riietusruumid) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust, küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisega kehtetuks hetkel maaüksusel kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Pürksi külas / Birkases Noarootsi vallamajas 25. oktoobrist 8. novembrini 2016. a kõikidel tööpäevadel kella 8 - 16.30 ja valla veebilehel. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Toimetaja: MARIKA MEISTER