22.12.17

Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 100 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Dirhami külas / Derhamnis asuva Dirhami sadama ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu projekt näeb ette maakorralduslike toimingutena viie olemasoleva katastriüksuse baasil kahe uue katastriüksuse (Kalda ja Dirhami sadam) moodustamise. Planeeringualale nähakse ette kuni 5-korruselise hotelli (moodustatavale Kalda maaüksusele) ja kuni kahe spordihoone (moodustatavale Dirhami sadama maaüksusele) ehitusõigused ja hoonestustingimused.  Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused ning vajalikud servituudid ja keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu lahendus ei muuda valla üldplaneeringut, küll aga muudab kehtetuks planeeringualal hetkel kehtiva detailplaneeringu osa. Lähtuvalt seadusest pole detailplaneeringule vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilist hindamist ega eelhindamist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Noarootsi vallamajas 15.-28. jaanuarini 2018 kõikidel tööpäevadel kella 8-16.30. Avaliku väljapaneku kestel võib Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavalitsusele vv@noavv.ee esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid. 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
25.10.16

Künkaserva tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Noarootsi Vallavalitsuse 6.10.2016 korraldusega nr 170 võeti vastu Spithami külas / Spithamnis asuva Künkaserva tee 1 kinnistu (katastriüksus 52001:001:1091; kinnistu registriosa nr 3027932; kinnistu pindala 3510 m2) detailplaneering.

Detailplaneeringu eelnõu näeb ette katastriüksuse uueks sihtotstarbeks ärimaa ning krundi kasutusotstarbeks puhke- ja spordirajatise maa. Maaüksusele on antud tenniseväljaku ja teenindushoone (pesemis- ja riietusruumid) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust, küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisega kehtetuks hetkel maaüksusel kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Pürksi külas / Birkases Noarootsi vallamajas 25. oktoobrist 8. novembrini 2016. a kõikidel tööpäevadel kella 8 - 16.30 ja valla veebilehel. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Toimetaja: MARIKA MEISTER