20.06.17

Noarootsi Kooli arengukava aastateks 2013-2018 kinnitamine.

https://www.riigiteataja.ee/akt/407032013024

 

Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine Noarootsi vallas.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408042014058

 

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.

https://www.riigiteataja.ee/akt/417052014058

 

Noarootsi valla põhimäärus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/418062014025

 

Pürksi Vabaajakeskus põhimäärus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014119

 

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.

https://www.riigiteataja.ee/akt/418062014026

 

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408072014006

 

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/405072014006

 

Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/402032016016

 

Külavanema statuut.

https://www.riigiteataja.ee/akt/423092014012

 

Sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/424092014015

 

Sutlepa vabaajakeskuse põhimäärus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/427112014003

 

Noarootsi valla üldhariduskooli koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/411042015002

 

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.

https://www.riigiteataja.ee/akt/410072015001

 

Huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/403032016064

 

Müügipileti hinna kehtestamine Noarootsi valla halduses oleval alal.

https://www.riigiteataja.ee/akt/419082015001

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Noarootsi vallas.

https://www.riigiteataja.ee/akt/404092015014

 

Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.

https://www.riigiteataja.ee/akt/425092015032

 

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine.

https://www.riigiteataja.ee/akt/403112015015

 

Noarootsi Kooli põhimäärus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/419112015016

 

Noarootsi Vallavolikogu esimehele, volikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/427012017014

 

Noarootsi valla vallavara valitsemise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022016051

 

Noarootsi valla hankekord

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022016052

 

Noarootsi valla kalmistute kasutamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022016059

 

Noarootsi valla kaevetööde eeskiri.

https://www.riigiteataja.ee/akt/430032016009

 

Noarootsi vallas vara ja avaliku korra kaitseks turvaseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja turvakaameratest avalikkuse teavitamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/430032016008

 

Sadamale ametliku kohanime määramine

https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016050

 

Noarootsi raamatukogu põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016048

 

Teede sulgemise maksu määramise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016049

 

Noarootsi valla tunnustuse avaldamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/427052016025

 

Noarootsi valla konkursi "Kaunis kodu" juhendi kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/427052016026

 

Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/427052016027

 

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava aastateks 2016-2021 vastuvõtmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/431052016027

 

Noarootsi valla arengukava aastateks 2017-2024 vastuvõtmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/402092016017

 

Sotsiaaltransporditeenuse kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/428092016030

 

Ettevõtlustoetuste maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/421102016016

 

Noarootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

https://www.riigiteataja.ee/akt/421102016015

 

Noarootsi valla heakorra eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/413012016004

 

2017.  a maamaksumäärade kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/415112016032

 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/423122016090

 

Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2017. aastaks

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122016029

 

Noarootsi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/425012017015

 

Noarootsi Kooli õpetajate palgamäärad

https://www.riigiteataja.ee/akt/414022017011

 

Õpilastranspordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kord Noarootsi vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/414022017010

 

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/402032016017

 

Noarootsi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/413012016005

 

Noarootsi Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

https://www.riigiteataja.ee/akt/413012016006

 

Noarootsi valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/421062017042

 
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS