25.10.16

TALVINE TEEHOOLDUS

 

2016. aasta talvel hoiavad vallateid ja vallaelanike koduteid puhtana järgmised firmad ja isikud:

Pürksi piirkonnas (Noarootsi poolsaar, va Hara ja Kudani): Scoopman OÜ, kontaktisik Guido Vaikre (50 68 747);

Sutlepa piirkonnas (Sutlepa, Aulepa, Hara, Kudani): Skywind OÜ, kontaktisik Erlend Kotkas (56 987 277);

Nõmmküla piirkonnas (Suur-Nõmmküla, Väike-Nõmmküla, Vanaküla): FIE Paul Pigul (56 900 750);

Riguldi piirkonnas (valla põhjapoolne osa): Mellson Grupp OÜ, kontaktisik Mart Vahtel (56 233 232).

Soovitame vaiadega tähistada õuedesse viivate teede ääred, sest lumega võivad need olla märkamatud ja lumetõrjetehnika võib teelt kõrvale kalduda. Samuti palume maaomanikel tähistada teeäärsed piirimärgid, et vältida piirmärkide kahjustamist lumelükkamisel.

Kui keegi mingil põhjusel ei soovi õue sissesõiduteelt lume lükkamist (omavad küll sissekirjutust, kuid talvel kohapeal ei ela; hoiavad ise tee puhtana jms), siis andke sellest palun teada marika.meister@noavv.ee või 47 24 354.

On olnud pahandamist, et vallateede lükkamisel lükatakse kinni majade juurde viivad sissesõiduteede otsad. Teeotsade lahtilükkamine on maaomanike ülesanne ja seda just seetõttu, et traktorid jõuaksid kõikjale võimalikult kiiresti ja ei kuluks lisaaega iga teeotsa peal. Palun hoidke talvel lumelabidas autos!

Lume saabudes palume leida võimalused autode parkimiseks kortermajade juures hoonepoolsesse teeserva, et autod võimalikult vähe takistaksid lumetõrjetöid.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
9.09.16

Teehoiukava aastateks 2017-2024

Noarootsi Vallavolikogu võttis 29.08.2016 vastu määruse nr 69 „Noarootsi valla arengukava aastateks 2017 – 2024 vastuvõtmine". Arengukava üheks osaks on ka teehoiukava.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
25.08.17

Vallateed

Noarootsi vallas on avalikus kasutuses olevaid teid 132,612 km. Avalikud teed on kinnitatud Noarootsi Vallavolikogu 17.11.2014. a otsusega nr 41.

 

Teeäärte puhastamine
Vastavalt Noarootsi valla heakorraeeskirja §11 punktile 1 peab kinnistu omanik korras hoidma teeääred üldjuhul 5 m ulatuses mõõdetuna tee teekatte servast (puude ja võsa eemaldamine võimaldamaks lume lükkamist ja teeäärte niitmist; põõsaste ja puude nende okste kärpimine, mis varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit või takistavad liiklemist teel). Samuti on probleem teele liiga lähedale ehitatud aedadega. Nende tõttu on takistatud mitmetel teedel lumelükkamine. Palume tagada, et 2 m ulatuses mõõdetuna teekatte servast ei oleks püstitatud aedu või muid ehitisi. Palume leida võimalused oma kinnistuga piirnevate teelõikude teeäärte korrastamiseks. Kellel võimalused puuduvad, andke valda teada, püüame koos leida lahendused. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 võib heakorra eeskirja rikkumise täitmata jätmise eest karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ja juriidilist isikut rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS