13.10.17

Noarootsi Vallavolikogu 21. detsember 2016 otsusega võeti vastu otsus nr 106 „Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks".

Lääne-Nigula Vallavolikogu 28. oktoober 2015 otsuse nr 52 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamine", Kullamaa Vallavolikogu 18. detsember 2015 otsuse nr 25 „Seisukoha võtmine Lääne-Nigula Vallavolikogu 28.10.2015 otsuse „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamine" kohta, Martna Vallavolikogu 27. november 2015 otsuse nr 78 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine", Noarootsi Vallavolikogu 22. detsember 2015 otsuse nr 70 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine" ja Nõva Vallavolikogu 20. november 2015 otsuse nr 23 „Nõustumine läbirääkimiste alustamisega haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle Lääne-Nigula Vallavolikoguga" alusel on Kullamaa vald, Lääne-Nigula vald, Martna vald, Noarootsi vald ja Nõva vald teinud nõutud menetlustoimingud haldusreformi käigus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse moodustamiseks.

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisleping ja selle lisad:

Lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;

Lisa 2 Lääne-Nigula valla kaart mõõtkavas 1:50 000;

Lisa 3 Osavalla põhimääruse projekt;

Lisa 4 Lääne-Nigula valla juhtimisstruktuuri projekt;

Lisa 5 Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu investeeringud;

Lisa 6 Kullamaa valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa 7 Lääne-Nigula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa 8 Martna linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa 9 Noarootsi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa 10 Nõva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa 11 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise tulemuste kohta.

 

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

https://www.riigiteataja.ee/akt/428122016042

 

Ühinemislepingu kooskõlla viimine seadusega

https://www.riigiteataja.ee/akt/411102017035

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
21.11.16

NOAROOTSI RAHVAKÜSITLUS ON LÕPPENUD

 

18.-20. novembril toimus Noarootsi valla elanike arvamuse väljaselgitamine seoses Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla ühinemisega ühiseks omavalitsuseks. Arvamuse avaldamise õigus oli 747 valla elanikul, kellest oma arvamust avaldas 87 isikut ehk 12 %.

Küsimusele, kas toetate Noarootsi valla, Lääne-Nigula valla, Kullamaa valla, Nõva valla ja Martna valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks vastas JAH 31 ehk 37% vastanuist, ja EI 52 ehk 63% vastanuist.

Küsimusele, kas Noarootsi peaks ühinema osavallana vastas JAH 57 ehk 69% vastanuist, ja EI 26 ehk 31% vastanuist.

Kehtetuks tunnistati 8 küsitluslehte.

Tulemusi näeb aadressilt: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13769

Lõplikud küsitlustulemused fikseerib volikogu oma otsusega 28. novembril 2016.a.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
20.10.16

Ühinemislepingu avalik arutelu

 

Ühinemislepingu avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 19.00 Pürksi kultuurimajas

Buss Sutlepast 18.30 (Margus laidmets 53408569), teistest küladest tellimisel telefonil: 5247304 (Andres).

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise osas korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamiseks 18.-20. novembril 2016 rahvaküsitlus.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
3.10.16

Ühinemislepingu avalikustamine

 

Noarootsi Vallavolikogu 23.09.2016 otsusega nr 94 otsustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine ajavahemikul 3. oktoober – 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 26. oktoobriks 2016.

Ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda Noarootsi Vallavalitsuses, valla raamatukogudes ning valla kodulehel https://noarootsi.kovtp.ee/

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
3.10.16

Haldusterritoriaalse korralduse läbirääkimistest

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu  otsustas 28.10.2015 oma otsusega nr 52 teha Noarootsi vallale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamiseks.

Noarootsi Vallavolikogu otsustas 22.12.2015 otsusega nr 70 nõustuda läbirääkimistega.

Noarootsi Vallavolikogu 6.01.2016 otsusega nr 72 moodustati volikogu ajutine komisjon, kelle ülesandeks on haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate küsimuste läbitöötamine ja läbirääkimiste pidamine.

 

Toimetaja: TRIIN LEPP