27.04.18

Ettevõtlustoetuste taotluse vooru väljakuulutamine

 

Noarootsi Osavallavalitsus avab ettevõtlustoetuste taotlemise vooru. Toetuse taotlemise vorm (Lisa 1) saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 25.mai 2018 a. Ettevõtlustoetuse taotluse korrast saab lähemalt tutvuda aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/421102016016   

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
21.12.17

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

 

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt ülevaade koos vajalike kontaktidega, kes millist maavalitsuste senist ülesannet edaspidi täitma hakkab.

1. Rahvastikutoimingud

1.1. maakonnakeskuse omavalitsused:

sünni registreerimine; surma registreerimine; abielu sõlmimine; abielu lahutamine; nime muutmine (seda toimingut saab teha neljas kohas Eestis - Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses); soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

Täitjad: Tallinna Perekonnaseisuamet, Hiiumaa Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus. Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, nad registreerivad endiselt surmi, sünde, elukohti ning annavad rahvastikuregistri väljavõtteid.

1.2. Siseministeerium:

rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine, haldusjärelevalve, kannete kogumine ja arhiveerimine, registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus, perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine.

Siseministeeriumi kontaktid: 6125008, info@siseministeerium.ee.

2. Maa järelmaksunõuete haldamine, sh

- lapse sünniga seotud soodustuste määramine;

- loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;

- loa andmine kinnistu jagamiseks;

- hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.

Riigi Tugiteenuste Keskus, kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663 1859, Tarvo.Nurgamaa@rtk.ee.

3. Maareformi ja maatoimingud

- Maa erastamisega seotud toimingud;

- Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud;

- Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud;

- Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud;

- Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud;

- Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud;

- Riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud.

Maa-amet, kontaktid: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja, 675 0877, Maire.Salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, Tiina.Vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, Mai.Lind@maaamet.ee.

4. Maakonna bussitranspordi korraldus

- Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus;

- Hiiumaal – Hiiumaa Vallavalitsus;

- Ida-Virumaal – MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus;

- Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus;

- Järvamaal - MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus;

- Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus;

- Pärnumaal - MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus;

- Saaremaal – Saaremaa Vallavalitsus;

- Tartumaal – MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus;

- Valgamaal - MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus;

- Viljandimaal - MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus.

5. Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontroll Maanteeamet, kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, Ahto.Pahk@mnt.ee.

6. Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldusMaanteeamet, kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, 6361119, Mika.Mannik@mnt.ee.

7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:

- sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine – Sotsiaalkindlustusamet, 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee;

- Asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond;

- Alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond.

8. Haridusvaldkonna ülesanded:

- Õppeasutuste järelevalve – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hk@hm.ee;

- Nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, 735 0500, innove@innove.ee;

- Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee:

- Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, telefon 735 0525, Maarja-Liisa.Kytt@innove.ee;

- Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (tasemetööd ja eksamid);

- Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel HTMiga.

9. Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus

Harjumaa - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit;

Hiiumaa - SA Hiiumaa Arenduskeskus;

Jõgevamaa - SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus;

Järvamaa - MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit;

Läänemaa- SA Lääne-Eesti Arenduskeskus;

Lääne-Virumaa - MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit;

Põlvamaa - MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit;

Raplamaa - MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit;

Tartumaa - MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit;

Valgamaa - MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit;

Viljandimaa - MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit;

Võrumaa - SA Võrumaa Arenduskeskus.

10. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:

- Regionaalsete investeeringutoetuste programm – Rahandusministeerium, Kaire Ööbik, regionaalpoliitika talituse juhataja, 6113098, Kaire.Oobik@fin.ee;

- Kohaliku omaalgatuse programm - maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Hiiumaa Arenduskeskus, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti Arenduskeskus, MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus);

- Hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused;

- Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus.

11. Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve - Justiitsministeerium, Iivika Sale, Iivika.Sale@just.ee.

12. Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üleRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee.

13. Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamineRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee.

14. Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnasRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee.

15. Noorsootöö ülesandedEesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer, 735 0399, Edgar.Schlummer@entk.ee.

16. Maakonnaraamatukogude järelevalve - Kultuuriministeerium, Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 6 282 244, Kristiin.Moes@kul.ee

17. Valimiste korraldamineRiigi valimisteenistus, Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, 631 6548, Priit.Vinkel@valimised.ee.

Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.

18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes – üldjuhul Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi, üldosakonna jurist, 626 0706, Eike.Parnamagi@envir.ee; Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, Tiina.Vooro@maaamet.ee.

19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine - Veterinaar- ja Toiduamet, 6051710, vet@vet.agri.ee.

20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku pooltlinna- ja vallavalitsused

21. Saarevahi töövallavalitsused

 

Lisainfo:

Rahandusministeerium, Mart Uusjärv, 6113081, Mart.Uusjarv@fin.ee.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
22.11.17

Häirenuputeenus päästab - seitse aastat üle Eesti

 

Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba üle seitsme aasta. Uurisime, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja enam kui 30 inimesel isegi elu päästnud ning kuidas teisedki abivahendid oma kodus pikemalt iseseisvalt elada võimaldavad.

Häirenupp on kõige lihtsam abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja eakas või liikumispuudega inimene, kes kannab kodus ja kodu lähistel viibides randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse korral - olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab hätta sattunu punast nuppu. Seejärel helistab spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon - mis on paigutatud inimese kodus keskele asukohale - Medi kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator saadab vajadusel kohale hoolealuse usaldusisiku - lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja, kriitilisemal juhul ka kiirabi või päästeameti. Häirenupu eesmärk ja suurim kasu ongi kohene teavitamine abivajadusest ning välise abi kiire saabumine. Paljudel juhtudel ongi abi saamise kiirus kriitiline, et kahandada õnnetusest tekkida võivad tagajärgi. Medi on aastatega lahendanud üle saja olukorra, kus ilma häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde või lausa ööpäevi oma kodus abita olnud. Häirenupuga saabub abi tavaliselt vähem kui tunniga, mis on hätta sattudes ja abi oodates tohutu vahe.

Kaasaegsel häirenupul on lisaks nupu vajutamise võimalusele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse korral häirekõne automaatselt juhul, kui inimene pärast kukkumist enam ei liiguta. Nii saab info võimalikust õnnetusest hoolealuse abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse kaotusega lõppenud kukkumise järgselt.

Võrreldes populaarse mobiiltelefoniga on häirenupul märkimisväärseid eeliseid. Häirenupp on alati randmel, samas kui telefon kipub eakal kodus ikka kindlas kohas paiknema. Häirenupp on täiesti veekindel, sellega võib ka duši all käia, kus on libe ja servad, millest üle astudes on kukkumisoht veelgi kõrgem. Samuti ei saa häirenupp vajalikul hetkel tühjaks, patarei kestab aastaid. Medil on seitsme aasta jooksul korduvalt ette tulnud olukordi, kus mobiil on inimesel endaga, ent ta ei suuda seda ohuolukorras käsitleda. Häirenupul on vaja vaid üht nuppu vajutada või teeb sellegi ära kukkumisandur. Häirenupu vajutus on palju lihtsam ja mugavam kui telefoni käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras, kus isegi noortel ei tule numbrid meelde.

Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181, e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee. Vajadusel suheldaks linna või valla sotsiaalosakonnaga, et koostöös omavalitsusega vajalikud abivahendid kättesaadavaks teha. Turvatunne ja hingerahu ei ole privileeg, vaid inimõigus - igaüks tundku end kodus kindlalt ja saagu kauem iseseisvalt elada.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
25.10.17

Keskkonnaamet kutsub koolitusele „Ahjud ja küttesüsteemid"

 

05. novembril 2017 Lihula Muusika- ja Kunstikooli saalis

Koolituse eesmärk: Anda teadmisi, kuidas hooldada olemasolevaid ja planeerida uusi küttesüsteeme nii, et need vastaksid tänapäeva nõuetele ja oleksid ohutud hoonetele.

Õppepäeva sisu: Teoreetilised loengud ja praktika ahju olukorra hindamine, probleemide kaardistamine. Kuulajate küsimustele vastamine.

11-12 Reheahjud. Ehitus, probleemid ja hooldus. /Reheahjude asjatundja Hardi Ojaste Eesti Vabaõhumuuseumist/

Kohvipaus

12.30 15 Ahjude ajalugu, hooldus ja restaureerimine. /Küttesüsteemide asjatundja ja ahjurestauraator Artur Ümar OÜ Oldschool/

15-16 küsimused vastused küttesüsteemide kohta. Oma küsimuse meistritele võib saata juba registreerudes

16.30 17 võimalus vaadata probleemset, lahtivõetud, reheahju Kõera külas, kuulda meistri kommentaare.

 

Osalemine on tasuta! Koolitust rahastab SA KIK projektist „Rahvusparkide kultuuripärandi koolitused 2016-2017"

Vajalik eelregistreerimine: Krista Kallavus krista.kallavus@keskkonnaamet.ee,

tel 5226 139 kuni 3. novembrini või kohtade täitumiseni.

 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
20.10.17

Massipiirangu kehtestamine

 

Noarootsi Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 201 kehtestati seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega kõigil Noarootsi valla kohalikel teedel registrimassipiirang 8 tonni alates 23. oktoobrist 2017. a. kuni piirangut kehtetuks tunnistava korralduse vastuvõtmiseni.
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
23.10.17

Noarootsi valla teede talihooldus

 

Noarootsi Vallavalitsus kuulutab välja täiendava valla teede 2017-2020 a talihoolduse hanke vastavalt lisatud hankedokumendile. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2017.

Pakkumus esitada paberkandjal aadressil Noarootsi Vallavalitsus, Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald või elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@noavv.ee

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
15.09.17

KAUNIM KODU 2017

Konkursi „Kaunis kodu" eesmärk on väärtustada kodukaunistamisel tehtud tööd. Sellel aastal oodati kandidaate 1. juuliks. Hinnati elamute üldist heakorda, haljastust, dekoratiivelementide eksponeerimist, heakorda väljaspool õueala, hoonete väljanägemist. Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon hindas 2017. a Kauneima Kodu tiitli vääriliseks perekond Bürklandi kodu, Pärna talu Saare külas. Kaunist kodu autasustatakse tänukirja, maja tahvli ja mastiviiruga, mis antakse üle 18. septembril volikogu istungil.

Lisaks kuulutati kevadel Eesti Vabariik 100 ürituste raames välja Noarootsi talusiltide konkurss. Valda esitati kokku 76 fotot, millest komisjoni lemmikuks osutus perekond Nasikovskite talu tähis. Ka neid autasustatakse tänukirja ja mastiviiruga.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
14.09.17

Pürksi Kultuurimaja sünnipäev

 

21. oktoobril kell 19.00 Pürksi kultuurimajas "Pürksi Kultuurimaja 50 ja Noarootsi Jätkupidu".

Kavas: Pidupäevakõned ja etteasted, Noarootsi Valla tunnustusavaldused ning pidupäevatort ja kohvilaud.

Fotonäitus "Neile, kes mäletavad". H.Pilter

Tantsuks ansambel "Nukker Kukeke"

Laudade reserveerimine 19. oktoobrini kultuurimaja@noavv.ee, tel. 520 0913 (kultuurimaja), 472 4350 (vallasekretär)

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
6.09.17

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 sügisvooru infopäeva teade

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015Lääne Maavalitsushttp://www.lak.ee/upload/editor/images/logo.png

KOP 2017 SÜGISVOORU INFOPÄEV

Infopäev toimub teisipäeval 12. septembril 2017 algusega kell 14.00 Lääne Maavalitsus, Lahe 8, Haapsalu, II korrus, suur saal.

Osalemiseks registreeruda: http://tinyurl.com/ydgwfcf8

Tiina Ojamäe, e-post: tiina@lak.ee; tel 47 35 538.

Mati Kallemets, e-post: mati.kallemets@laane.maavalitsus.ee; tel 47 25 618.

KOP taotluste esitamise tähtaeg: 02. oktoober 2017.a. kell 16:30.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse Lääne maavalitsusele aadressil: Lahe 8, Haapsalu 90503 või e-post info@laane.maavalitsus.ee

Taotlusinfo on saadaval KÜSK veebilehel: http://www.kysk.ee

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
24.08.17

Digikond – kiire internet omavalitsuse abiga kõigile kättesaadavaks!

 

Internetiühendus on Eesti linnades pea sama loomulik nagu elekter. See on kättesaadav ja suhteliselt soodne – ettevõtlust ja e-riiki muud moodi enam ette ei kujutagi. Äärelinnades, rääkimata maapiirkondadest, on olukord sootuks erinev. Paljud elanikud saavad kiirest ja stabiilsest internetiühendusest vaid unistada ning agaramad teevad väljasõite wifi levipiirkondadesse, et elementaarseid äriasju ja suhtlemist korraldada. IT-taristu on Eestis alles arenemisjärgus ning on hea meel tõdeda, et riik ja kohalikud omavalitsused on hakanud nüüd panustama sellesse.

Nüüd on Raplamaa, Läänemaa ja Järvamaa omavalitsuste liidud asunud probleemi ühiselt lahendama ja alustanud projektiga Digikond.

Digikonda kuuluvad praeguseks Rapla maakonnast Juuru vald, Järvakandi vald, Kaiu vald, Kehtna vald, Kohila vald, Käru vald, Märjamaa vald, Raikküla vald, Rapla vald, Vigala vald; Lääne maakonnast Haapsalu linn, Kullamaa vald, Martna vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Ridala vald, Lääne Nigula vald ning Järva maakonnast Albu vald, Ambla vald, Imavere vald, Järva-Jaani vald, Kareda vald, Koeru vald, Koigi vald, Paide vald, Paide linn, Roosna-Alliku vald, Türi vald ja Väätsa vald.

Digikonna projekti ülesandeks on kõigepealt välja selgitada vajadus lairibaühenduse järele ning seejärel rajada valguskaabli võrgud sinna, kuhu sideettevõtjad neid ei ole veel rajanud ja kuhu neid lähiaastatel ei plaani rajada.

Selleks, et kaasaegne ühendus majja toodaks, peavad aga kõik elanikud ja ettevõtted ise soovi avaldama.

Digikonna kohta info jagamiseks ja sooviavalduste kogumiseks on loodud veebileht www.digikond.ee.

Kuidas internet täna meieni jõuab?

Internet tuleb koju või kontorisse järgmiste ühenduste kaudu:

· Mobiilivõrgu kaudu – teenust reklaamitakse „4G" või „mobiilinterneti" nimedega

· Raadiolingi kaudu – teenust reklaamitakse „raadiointerneti", „traadita püsiühenduse", „virtuaalfiibri", vms nimedega

· Kaabeltelevisiooni võrgu kaudu – teenust pakutakse ainult kortermajades

· Telefoniliini ehk vaskkaabli kaudu – teenust reklaamitakse „ADSL", „VDSL", „koduinternet", „internetipüsiühendus" nimedega

· Valguskaablivõrgu kaudu – teenust reklaamitakse „lairibaühenduse", „uue põlvkonna internetiühenduse", „fiiberühenduse", „ülikiire internetiühenduse" ja „valguskaabliühenduse" nimedega.

Kõik need ühendused võimaldavad täna vähemalt minimaalsel tasemel internetiühenduse kiirust ja kvaliteeti. Sellest piisab, et lugeda internetist uudiseid, teha pangatoiminguid ning saata väiksema mahuga e-kirju. Kui soovitakse lisaks vaadata läbi selle ühenduse televisiooni, kasutada piiramatu mahuga ja kiiret wifi-t, teha tööd või õppida internetis, suhelda sõpradega Skype kaudu, hoida oma fotosid ja videoid turvaliselt „pilves", ühendada valvekaameraid või kasutada muid kaasaegseid teenuseid, siis kõik ühendused ei tule sellega võrdselt toime.

Õhk või kaabel?

Õhu kaudu edastatakse interneti mobiilivõrgu ja raadiolingi kaudu.

Mobiilivõrgu kaudu liikuvat internetti mõjutavad nii ilmastikutingimused kui teised samaaegsed interneti kasutajad ning samuti kaugus mobiilimastist. Loodusseadused ei lase õhu kaudu piiramatult internetti edastada ning seepärast antakse igale kasutajale piiratud ühendus – mobiilioperaatorid kehtestavad kiiruse ja mahu piirangud. Mobiilivõrgu kaudu leviv internet ei ole stabiilne, ehk ei ole pidevalt olemas ja ühtlase kiirusega. Seetõttu ei saa selle kaudu näiteks kvaliteetselt televisiooni vaadata või videokonverentsi pidada.  Kuna tegemist on piiratud ja ebastabiilse ühendusega, siis kõik toimingud, mis nõuavad kiirust ja kvaliteeti, jäävad paraku õhuinternetiga tegemata.

Raadiolingi kaudu liikuvat interneti mõjutavad samuti nii maastiku- kui ka ilmastikutingimused. Kuna kodukasutajatele mõeldud raadiolingid töötavad vabadel sagedustel, siis mõjutavad neid ka kõik teised raadiolained. Kuigi raadiolingi kaudu liikuv internet on üldiselt stabiilsem kui mobiilivõrgu kaudu liikuv, ei tarvitse see olla siiski piisav kaasaegsete teenuste kasutamiseks. Kuna ka raadiolingi tehnoloogia vananeb kiiresti, tuleb iga mõne aasta tagant kõik seadmed välja vahetada, et piisavat ühendust saada.

Need, kellele tuleb koju või kontorisse Telia telefoniliin, ehk vaskkaabel, kasutavad interneti jaoks üldjuhul seda ühendust. Kuna tegemist on kaabliga, siis ühenduse kvaliteet ei sõltu ilmast ega teistest kasutajatest. Paraku kehtivad vaskkaablile füüsikaseadused, mis määravad ette kui kaugele ja kui palju saab selle kaudu infot saata. Need, kes asuvad telefonisõlmest kuni paari kilomeetri kaugusel, saavad kasutada internetti, kaugemal asuvad majad aga üldjuhul mitte. Selleks, et saada tänapäeva nõuetele vastavat interneti kiirust ja kvaliteeti, ei tohi kaugus telefonijaamast ületada paarisadat meetrit. Kuna füüsikaseadused ei lase enam vaskkaabli kaudu suuremaid internetikiiruseid pakkuda, on juba alustatud nende välja vahetamist valguskaablite vastu ning tulevikus lõpetatakse vaskkaablite kaudu internetiühenduste pakkumine.

Kaabeltelevisiooni võrgu, ehk koaksiaalkaabli kaudu saab täna pakkuda piisava kiiruse ja kvaliteediga internetiühendust. Internetiühenduse kiirus ja kvaliteet sõltub peamiselt sellest, kui hästi on teenusepakkuja oma võrku kaasajastanud ning milliseid seadmeid ta võrgus kasutab. Kuigi kaabeltelevisioonivõrk rahuldab tänapäevaseid vajadusi, on mitmed kaabel-TV firmad teatanud, et nad alustavad üleminekut valguskaablitele ning tulevikus nad lõpetavad teenuse pakkumise koaksiaalkaablite kaudu. Siiski seni, kuni kaabel-TV võrk on majas olemas, piisab üldjuhul tavatarbijale sellest ühendusest.

Valguskaabli ehk lairibaühenduse kaudu saab kasutada kõiki teenuseid nii täna kui mitmekümne aasta pärast. Tegemist on tulevikukindla ühendusega. Valguskaablis edastatakse infot laseritega valguskiirusel. Valguskaablil võivad internetiühenduse kiirused olla praktiliselt piiramatud, näiteks ühe valguskaabli kiu peal on testitud kiiruseid kuni 65 Tbit/s – see on rohkem kui kogu internetiliiklus täna maailmas kokku. Täna reaalselt keegi nii suuri kiiruseid ei vaja ning seepärast pakutakse kodukasutajatele valguskaabli kaudu internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.

Valguskaabel on tulevikus ainus majade ühendamise tehnoloogia. See on infoühiskonna vundament, kõik töötab tulevikus ainult tänu sellele. Ka näiteks mobiilivõrgu järgmine generatsioon - 5G, mis hakkab võimaldama tulevikus suuri kiiruseid üle õhu, ei saa toimida ilma valguskaablita. Kuna suured kiirused levivad õhus vaid väga kõrgetel sagedustel ja väga väikseid vahemaid, saab see inimesteni jõuda ainult siis, kui  valguskaabliga ühendatud tugijaamad on nii inimeste kodudes igas toas kui ka õues igas tänavavalgustuspostis.

Digikond ühendab majad valguskaabliga

Digikonna võrku hakatakse rajama pidades silmas nii tänaseid kui ka tuleviku vajadusi.

Digikonna võrk valmib tervikult alles mõne aasta pärast ning see peab rahuldama kõiki vajadusi ka aastakümnete pärast. Sellepärast on valitud tehnoloogiaks valguskaabel.

Kõik majad, kuhu hakkab jõudma Digikonna valguskaabel, saavad olla kindlad, et nendeni jõuavad alati kõik vajalikud teenused.  Kuna aina rohkem ja laiemal skaalal teenuseid liigub internetti siis mõne aja pärast tunneb igaüks, millist kasu valguskaabli ühendus talle toob. Tänu kaasaegse ühenduse olemasolule tõuseb kindlasti ka kinnisvara väärtus.

Digikond rajab ise vaid valguskaabli võrgud, interneti teenust ise pakkuma ei hakata. Tulevikus jääb Digikond rajatud võrkude omanikuks ning neid hakatakse rentima teenusepakkujatele, nagu nt Telia, Starman, STV, Telset, Tele2, jne. Seega saab inimene ise teenusepakkuja valida, mis olukorras, kus võrgu on rajanud mõni ise internetti pakkuv ettevõte, ei ole võimalik.

Digikond pakub majapidamistele ka märksa odavamat liitumist. Kui linnades ei ole liitumistasud tavaliselt suured, siis hajasustuses võidakse kaabli vedamise eest küsida tuhandeid eurosid. Digikonna liitumishind saab olema aga mõnisada eurot.

Anna oma soovist teada ja liitu Digikonnaga!

Kes soovib enda majapidamist või ettevõtet ühendada Digikonna valguskaabli võrguga, peab juba praegu, kui võrku pole rajamagi hakatud, teada andma. Digikonna võrku ei ehitata kõikidesse majadesse vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse. Oma soovist teada andmiseks peab minema lehele www. digikond.ee ja seal  sooviavalduse lehel märkima aadressi, kuhu ühendust soovitakse.

 

Olav Harjo

Digikond projektijuht

 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
« Tagasi

Noarootsi Kooli õpilaste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks

Noarootsi Kooli õpilaste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks

Noarootsi Kool alustab õpilaste vastuvõttu 2017/2018 õppeaastaks. Seoses õpilaskodu laienduse valmimisega saame järgmisel õppeaastal pakkuda rohkematele õpilastele meie koolile omast õpilase individuaalsest arengust lähtuvat õpikäsitust ja rahulikku, iga õpilase eripära arvestavat, õppe- ja elukeskkonda.

Noarootsi on üks ilusamaid piirkondi Eestis. Siinses looduses matkamine on parim vahend puhkuseks ja taastumiseks infomürast ja väljakutsete paljususest väsinud vaimule ja kehale. Noarootsi on ideaalne koht enda tundma õppimiseks ja sõbraks saamiseks.

Meie õppetöö toimub ilusas ja hubases koolimajas. Kõleda ühiselamu asemel elavad õpilased vabaajakeskusega ühes majas asuvas renoveeritud õpilaskodus kogemustega kasvatajate sõbraliku, kuid valvsa pilgu all. Kõik tunnevad kõiki. Õpetajad ja kasvatajad mõistavad laste kasvamise raskusi ning koos tugimeeskonnaga (sotsiaalpedagoog, õppenõustaja, logopeed, klassijuhataja) aitavad neid ületada.

Koolis on väga head sportimis- ja vaba aja sisustamise võimalused, tasuta huviringid, väljasõidud, teatrite ja näituste külastused. Õhkkonna koolimajas muudab positiivse eeskuju mõttes tavalisest põhikoolist akadeemilisemaks ühine koolielu samas koolihoones Noarootsi Gümnaasiumiga, kellega jagame ruume ja õpetajaid.

Me loome arengukeskkonda, milles lapsel kujunevad välja eluks vajalikud üldpädevused.

Aitame õpilasel tema paljude soovide ja unistuste seast välja valida need, mille täitumist õpilane kõige rohkem soovib.

Õpetame keskenduma mitte sellele, mis võib viltu minna, vaid sellele, mida on võimalik saavutada ja võita.

Näitame, kuidas unistustest selgete eesmärkide ja tegevusplaanideni jõuda.

Näitame, kuidas iga eesmärgi saavutamiseks endas motivatsiooni leida.

Aitame leida õpilastel endas varjatud jõuallikaid, mille abil saavutada senisest palju enamat.

Õpetame õpilast erinevates olukordades mugavalt ja kindlalt tundma.

Anname õpilastele energiat ja õpetame, kuidas seda endas ise juurde toota.

 

Palume kooli vastuvõtmiseks esitada vastav sooviavaldus hiljemalt 15. juuniks elektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.ee või saata postiga aadressile Noarootsi Kool Pürksi keskus 10, Noarootsi vald, 91201, Lääne maakond.

Sooviavaldusele tuleb lisada:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia ;

2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

3) väljavõte õpilase tervisekaardist;

4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus

 

Täiendav info telefonil 5127577


1.12.15

Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006
Toimetaja: IRMELI ALT