20.08.14

Üldplaneering

Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu kohustusega alasid.
Noarootsi valla üldplaneering on kehtestatud 2003. aastal. Üldplaneeringu täiendamiseks ja täpsustamiseks on koostatud neli teemaplaneeringut.

Toimetaja: RAIN KOOR
20.08.14

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Noarootsi Vallavolikogu otsustas jätkata valla kehtivas üldplaneeringus kavandatud eesmärkide elluviimist.

Toimetaja: RAIN KOOR