19.01.16

Toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetus on riiklik toetus, mida maksab välja kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. 2016. a on  toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ja igale alaealisele lapsele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. 

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna eelmise kuu sissetulek ja sel kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud.

Sissetulekute hulka ei arvata:

 1. ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest;
 2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 3. riigi tagatisel antud õppelaenu;
 4. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

Eluruumi alalised kulud:

 1. üür;
 2. korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu;
 3. korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
 4. veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
 5. kütteks ja soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 6. elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
 7. majapidamisgaasi maksumus;
 8. maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 9. hoonekindlustuse kulu, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
 10. olmejäätmete veotasu.

Piirmääradega saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/akt/410072015001

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m2 ühe inimese kohta, millele lisatakse veel 15 m2  perekonna kohta. Üksi elavatele vanaduspensionäride eluruumi normpind võib olla kuni 51 m.   

Sotsiaalhoolekande seadus sätestab kohaliku omavalitsuse õiguse toimetulekutoetust mitte määrata tööealisele ja töövõimelisele inimesele, kes ei õpi ega tööta ning on korduvalt ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst.

Toimetaja: IRMELI ALT