18.11.16

Toetus isiku hooldamiseks üldhoolekandeasutuses

 

Toetust üldhooldekodu kohatasu osaliseks tasumiseks omavalitsuse eelarvest võib taotleda eakas või puudega isik, kes ei ole ise suuteline toime tulema, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada avahooldusteenusega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole oma toimetulekuraskuste tõttu eaka hooldust suutelised tagama.

Hooldatav või tema seadusjärgsed ülalpidajad on kohustatud tasuma vähemalt 70 % hoolduskuludest.

Kui hooldust vajaval isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja tal puudub isiklik vara ning tema hooldust ei ole võimalik korraldata muul viisil, võib eraldada toetust isiku hoolduskulude katteks kogu puudujääva summa ulatuses peale isiku pensioni tasumist hoolduskuludeks.

Kui hooldust vajaval isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, kuid hooldataval on kinnisvara, võib vallavalitsus sõlmida lepingu isikuga ja hoolekandeasutusega ülalpidamiskulude katmiseks hooldatava olemasoleva vara arvelt. Vallavalitsus võtab sellisel juhul endale kohustuse hooldada isikut elu lõpuni.

Toimetaja: IRMELI ALT