21.04.17

Maakorraldus

 

2016. a ARVUDES

Valla üldpindala on 30 347 ha, sellest on seisuga 31.12.2016 maakatastris registreeritud 97,1 % ehk 29 473,5 ha

Katastris olevast maast:

Tagastatud              26,2 %  ehk   7 734,4 ha

Erastatud                29,6 %  ehk   8 704,8 ha

Munitsipaliseeritud   0,5 %  ehk      140,1 ha

Riigistatud               43,7 %  ehk 12 894,2 ha

 

Reformimata maad on 873,5 ha ehk 2,9 % valla üldpindalast. Osa sellest maast moodustab riigi omandisse jäetav maa (põhiliselt metsamaa), osa aga on mere taandumisel juurde tulnud maa, mis tegelikult loetakse kaldakinnisasjade (katastriüksused, mis piiriprotokolli järgi ulatuvad rannajooneni) koosseisu ja mis peaks olema seega reformitud maa (statistikas ei kajastu).

 

Registreeritud katastriüksusi: 3964 tk; erinevaid maaomanikke 2059 (nendest Rootsis 450 ehk 21,8 % maaomanikest ja mujal välismaal veel 90 maaomanikku). Maaomanikke on 17-st erinevast välisriigist. Erinevaid juriidilisi isikuid on maaomanike hulgas 223 ehk 10,8 %.

Maamaksust Noarootsi vallas

 

Maa maksustamise aluseks on maamaksuseadus. Vastavalt maamaksuseaduse § 1 lõikele 1 on maamaks maa maksustamishinnast lähtuv maks.

Maamaksu suuruseks on vallavolikogu poolt kehtestatud maamaksumäär (%) maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksumäär Noarootsi vallas on I hinnatsoonis (H0520001) 2,0 % ja II hinnatsoonis (H0520002) 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on mõlemas hinnatsoonis 1,7 % maa maksustamishinnast aastas.

Maa maksustamishinna määrab vastavalt Noarootsi Vallavalitsuse 28.08.2003. a korraldusele nr 238 „Maa maksustamishinna akti koostaja" valla maa- ja arendusnõunik Marika Meister maa hindamise seaduse ja maa maksustamishinna arvutamise korra alusel. Konkreetse maakasutuse maa maksustamishinna arvutuse aluseks on Keskkonnaministri 30.11.2001. a määrus nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" ning määruse lisa 89 „Noarootsi valla maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa". Maakasutuse hinnatsooni ja viljakustsooni kohta saab andmeid Maa-ameti kodulehelt „Maa-ameti geoportaalist", sisestades kiirpäringusse vastava maakasutuse katastritunnuse.

Maakasutuse maa maksustamishinna aktiga tutvumiseks palume pöörduda valla maa- ja arendusnõuniku Marika Meisteri poole (47 24354 või marika.meister(at)noavv.ee ).

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.

Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

 

Kasutusvaldusesse antud maade omandamine

 

19.01.2012

 

Läänemaal on alates 2004. aastast riigi poolt antud 122 isikule kasutusvaldusesse 525 kinnistut.


Kasutusvaldusesesse antud maa omandamise õigus tekib kasutusvaldajal kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest. Käesolevaks ajaks on kasutusvaldusesse antud maa omandanud 19 isikut 45 kinnistu osas. Hetkel on menetlemisel veel 25 taotlust. Mitmesugustel põhjustel (loobumine, lepingu sõlmimise tähtaja ületamine, maavara) on maavanema poolt lõpetatud kasutusvalduse omandamise taotluse menetlemine 12 kinnistu osas.
Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus ehk sisuliselt turuhind, mis määratakse erakorralise hindamisega. Maa omandajale lisanduvad tehingu notariaalse vormistamisega kaasnevad kulud.
Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus maavanemale. Taotlusele tuleb lisada kviitung riigilõivu tasumise kohta summas 31,96 eurot.

 

Taotluse vorm on prinditav Lääne Maavalitsuse veebilehelt.
 
Täiendav info Lääne Maavalitsuse maatoimingute talitusest telefonil 472 5653.
 
Juhime kasutusvalduse alusel riigi maad kasutavate isikute tähelepanu asjaolule, et lepingu kehtivusaja jooksul FIE-na tegutsemise lõpetamise korral ei vasta kasutusvalduse alusel maad kasutav isik enam kasutusvalduse seadmise lepingus kehtestatud tingimustele, mis võib kaasa tuua lepingu lõpetamise.
 
Jüri Indus
Lääne Maavalitsus
maatoimingute talituse juhataja
Tel 472 5650
Juri.Indus@lmv.ee

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER