14.11.16

Künkaserva tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsuse 9.11.2016 korraldusega nr 193 kehtestati Spithami külas / Spithamnis asuva Künkaserva tee 1 kinnistu (katastriüksus 52001:001:1091; kinnistu registriosa nr 3027932; kinnistu pindala 3510 m2) detailplaneering.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette katastriüksuse uueks sihtotstarbeks ärimaa ning krundi kasutusotstarbeks puhke- ja spordirajatise maa. Maaüksusele on antud tenniseväljaku ja teenindushoone (pesemis- ja riietusruumid) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust, küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisega kehtetuks seni maaüksusel kehtinud detailplaneering.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
21.06.16

PIIRI KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Noarootsi Vallavalitsuse 20.06.2016 korraldusega nr 104 kehtestati Dirhami külas / Derhamnis asuva Piiri kinnistu (katastriüksus 52001:001:2130; kinnistu registriosa nr 309932; kinnistu pindala 0,32 ha) detailplaneering.

Detailplaneering näeb ette elamu ja kuni kahe kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestus-tingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused: mahasõidu asukoht, liitumine Dirhami ühisvee ja –kanalisatsioonivõrguga, elektrivõrguga liitumine. Planeering näeb ette teeservituudi seadmise Metsamäe kinnistule juurdepääsuks.

Detailplaneeringulahendus ei muuda valla üldplaneeringut.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
16.05.16

RANNIKU KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Noarootsi Vallavalitsus on 12. mai 2016 korraldusega kehtestati Riguldi külas / Rickulis asuva Ranniku kinnistu (katastriüksus 52001:001:3080; kinnistu registriosa nr 354532; kinnistu pindala 4,5 ha) ja kinnistuga piirneva reformimata maa detailplaneering.

Planeeringuala hõlmab hoonestamata Ranniku kinnistut  ning kinnistu ja mere vahele jäävat merest juurdekasvanud maad, mida vaadeldakse kui Ranniku kinnistu osa (nn kaldakinnisasi).

Detailplaneering näeb ette elamu ja kuni kolme kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeering näeb ette Ranniku katastriüksuse ja kinnistuga piirneva merest juurdekasvanud maa baasil kahe uue maaüksuse moodustamise – elamumaa sihtotstarbega Tuulerebase ja maatulundusmaa sihtotstarbega Ranniku maaüksuse. Planeeringuga määratakse uus avalik juurdepääs kallasrajale ja ajaloolisele lautrikohale.

Detailplaneeringulahendus ei muuda valla üldplaneeringut, vaid täpsustab valla rannaalade teemaplaneeringus määratud ehituskeeluvööndi ulatust. Hoonestusala on planeeritud Ranniku kinnistu kõige kõrgemale alale, mis vähendab võimalikku üleujutusohtu.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
28.01.15

Tuuleiili kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 26. jaanuari 2015 otsusega nr 50 kehtestati Riguldi külas / Rickulis koostatud Tuuleiili kinnistu detailplaneering.

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
3.09.14

Bieni detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 16. juuni 2014 otsusega nr 36 kehtestati Osmussaare/Odensholmi külas koostatud Bieni detailplaneering.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Anders ja Lydias kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 23. septembri 2013 otsusega nr 165 kehtestati Spithami/Spithamni külas asuvate Anders ja Lydias kinnistute detailplaneering.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 20. mai 2013 otsusega nr 160 kehtestati Spithami/Spithamni külas koostatud Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks varem samale alale koostatud osa katastriüksuse 52001:001:2994 detailplaneeringust.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Roostasalu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21.01.2013 otsusega nr 144 Elbiku/Ölbäcki külas koostatud Roostasalu kinnistu detailplaneeringu.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Metskapteni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21.01.2013 otsusega nr 143 Spithami/Spithamni külas koostatud Metskapteni kinnistu detailplaneeringu.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Johannese katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 24.09.2012 otsusega nr 138 Spithami/Spithamni külas koostatud Johannese katastriüksuse detailplaneeringu.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Seffersi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 24.09.2012 otsusega nr 137 Spithami/Spithamni külas koostatud Seffersi katastriüksuse detailplaneeringu.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Jäätmekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27.08.2012 otsusega nr 132 Pürksi/Birkase külas koostatud Jäätmekeskuse detailplaneeringu (jätkuvalt riigimaa AT0803140299).

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Katastriüksuse 52001:001:2992 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuni 2012 otsusega nr 129 Spithami/Spithamni külas koostatud katastriüksuse 52001:001:2992 detailplaneeringu.

 
Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Ramsi puhkekoha detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. septembri otsusega nr 98 Einbi/Enby külas koostatud Ramsi puhkekoha detailplaneeringu.

 
Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuli 2011 otsusega nr 87 Riguldi/Rickuli külas koostatud Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu.

 
Toimetaja: RAIN KOOR