6.10.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 49. istung toimub 9. oktoober 2017 kell 13.00.

Päevakord:

1. Noarootsi Vallavolikogu 18.09.2017 määrus nr 86 „Pürksi Vabaajakeskuse põhimäärus" muutmine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

2. Noarootsi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Noarootsi vallas.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

4. Noarootsi Vallavolikogu 21.04.2014 määruse nr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

5. Noarootsi valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

6. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

7. MTÜ Einbi külaseltsi ettepanekust.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

8. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

9. Istungil algatatud küsimused.

 

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
13.09.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 48. istung toimub 18. september 2017 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Kaunis kodu 2017.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

2. Talusiltide konkurss.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

3. Ühistranspordi korraldamise üleandmisest.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

4. Pürksi Vabaajakeskuse põhimäärus.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord Noarootsi vallas.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

6. Koduteenuste osutamise kord Noarootsi vallas.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

7. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Noarootsi vallas.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

8. Ühinemislepingu kooskõlla viimine seadusega.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

9. Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu kooskõlastamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

10. Maa- ja arendusnõuniku informatsioon.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

11. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

12. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
21.08.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 47. istung toimub 21. august 2017 kell 10.00 volikogu saalis

Päevakord:

1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Lääne-Eesti Arenduskeskus.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

2. Vapimärgi saajad.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

3. Seisukoha andmine Lääne maavanemale kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Noarootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

5. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

6. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
13.06.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 46. istung toimub 16. juuni 2017 kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Einbi külaseltsi taotluse esitamine.

Ettekandjaks Einbi külavanem Monika Miilsaar.

2. Noarootsi valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

3. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

4. Istungil algatatud küsimused.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
17.05.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 45. istung toimub 22. mai 2017 kell 10.00 volikogu saalis

Päevakord:

1. Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

2. Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Noarootsi valla konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

4. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
11.04.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 44. istung toimub 17. aprill 2017 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

2. Noarootsi Vallavolikogu 29.08.2016. a määrusega nr 69 kinnitatud valla teehoiukava aastateks 2017-2021 muutmine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

3. Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste hindamise komisjoni moodustamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse toimingute tegemise delegeerimine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

5. Noarootsi vallas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

6. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

7. Ettevõtlustoetuste taotluste hindamise komisjoni liikmete nimetamine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

8. Abivallavanema informatsioon.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

9. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
15.03.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 43. istung toimub 20. märts 2017 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

2. Osalemine sihtasutuse Lääne-Eesti Arenduskeskus asutamises.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Abivallavanema informatsioon.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

4. Maa- ja arendusnõuniku informatsioon.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

5. Istungil algatatud küsimused.

 

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
9.02.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 42. istung toimub 13. veebruar 2017 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Noarootsi vallas. II lugemine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

2. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets

3. Vapimärgi saajad.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

4. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Istungil algatatud küsimused.

 

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
16.01.17

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 41. istung toimub 23. jaanuar 2017 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine. II lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

2. Noarootsi Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

3. Vallavanemale töötasu määramine.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

4. Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Noarootsi vallas.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

6. Istungil algatatud küsimused.

 

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
16.12.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 40. istung toimub 21. detsember 2016 kell 14.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2017. aastaks.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

3. Noarootsi osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

4. Ühinevate omavalitsuste võlakohustuste võtmine ja refinantseerimine enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

5. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

6. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

7. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
23.11.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 39. istung toimub 28. november 2016 kell 11.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi valla 2016 aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

2. Noarootsi valla 2017. aasta eelarve. I lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

3. Noarootsi Vallavolikogu 17.11.2014 otsuse nr 41 osaline muutmine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Noarootsi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Valla elanike arvamuse väljaselgitamise andmete kinnitamine Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemise osas.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

6. Noarootsi osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

7. Ühinevate omavalitsuste võlakohustuste võtmine ja refinantseerimine enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

8. Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

9. Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

10. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

11.  Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
10.11.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 38. istung toimub 14. november 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. 2017. a maamaksumäärade kehtestamine.

Ettekandja valla maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

2. Noarootsi vallavalitsuse koosseisu ja liikmete kinnitamine.

Ettekandjaks Triin Lepp.

3. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kohta esitatud ettepanekud.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

4. Tutvumine eelnõuga - Ühinevate omavalitsuste võlakohustuste võtmine ja refinantseerimine enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

5. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

6. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
19.10.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 37. istung toimub 17. oktoober 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine ja liikmete kinnitamine.

Ettekandjaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Silver Schönberg.

2. Noarootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020. II lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

3. Audiitori määramine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

4. Ettevõtlustoetuste maksmise kord. II lugemine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

5. Rahvaküsitluse küsimuse esitamine.

Ettekandjaks Margus Laidmets.

6. Õppebaasi kinnistu.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

7. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

8. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
22.09.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 36. istung toimub 23. september 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi Vallavolikogu 14.09.2009 otsuse nr 31 „Bista kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" täiendamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

2. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

3. Noarootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020. I lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

4. Noarootsi valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

5. Sotsiaaltransporditeenuse kord. II lugemine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

6. Ettevõtlustoetuste maksmise kord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

7. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

8. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
30.08.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 35. istung toimub 29. august 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Kaunis kodu 2016.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

2. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu tööversioon.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

3. Noarootsi valla arengukava aastateks 2017 – 2024 kinnitamine. II lugemine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Seisukoha andmine Lääne maavanemale kinnisasja omandamiseks kolmanda riigi isiku poolt.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

8. Noarootsi Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogus.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

9. Sotsiaaltransporditeenuse kord. I lugemine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

10. Noarootsi Vallavolikogu 21.03.2016 otsuse nr 81osaline  tühistamine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

11. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

12. Abivallavanema informatsioon Noarootsi Gümnaasiumi bussi ostmisest, jäätmekäitlusest ning meditatsiooni keskuse taotlusest.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

13. Arupärimine vallavanemale.

Arupärija volikogu liige Toomas Tammeorg.

14. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
8.06.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 34. istung toimub 13. juuni 2016 kell 8.30 Osmussaarel.

Päevakord:

1. Noarootsi valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

2. Noarootsi valla arengukava aastateks 2017 – 2024 kinnitamine. I lugemine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

3. Osmussaare kinnistute väärtuse määramine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
18.05.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 33. istung toimub 23. mai 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi valla tunnustamise kord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

2. Noarootsi valla konkursi „Kaunis kodu" juhendi kinnitamine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Noarootsi valla konsolideerimisgrupi 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

4. Noarootsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028. II lugemine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

5. Noarootsi valla investeeringud 2017 - 2021.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

6. Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016–2020 vastuvõtmine. II lugemine

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

7. MTÜ Mülbaki Ühistu avaldus.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

8. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

9. Abivallavanema informatsioon Noarootsi ja Haapsalu ühendusteest ning Tagalahe kanali süvendamisest Hara laheni.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

10.  Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
19.04.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 32. istung toimub 25. aprill 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Tunnustamised ja vapimärgid.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

2. Noarootsi raamatukogu põhimäärus.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Teede sulgemise maksu määramise kord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

4. Noarootsi Vallavalitsuse koosseisu ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine ning ametikohale miinimumnõuete põhipalga ja struktuuri kinnitamine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

5. Noarootsi valla arengukava 2017-2024 eelnõu tutvustamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

6. Noarootsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028. I lugemine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

7. Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2016–2020 eelnõu tutvustamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

8. Sadamale ametliku kohanime määramine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

9. Kohalike teede kaitsevööndi laiuse määramine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

10. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

11. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
16.03.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 31. istung toimub 21. märts 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi vallas vara ja avaliku korra kaitseks turvaseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja turvakaameratest avalikkuse teavitamise kord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

2. Noarootsi valla kaevetööde eeskiri.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Keskkonnaministrilt loa taotlemine Bieni detailplaneeringu alusel moodustatud maaüksuste sihtotstarvete muutmiseks ja otsustuskorras võõrandamiseks.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Taotlus.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

5. Vapimärgi saajad.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

6. Vallavanema puhkus.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

7. Vallavanema avaldus.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

8. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

9. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
19.02.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 30. istung toimub 22. veebruar 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

2. Valla arengukava aastateks 2013-2020 muutmise algatamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

3. Noarootsi Vallavolikogu 17.03.2014 määruse nr 7 „Huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

4. Noarootsi Vallavolikogu 21. aprilli 2014 määruse nr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

5. Noarootsi Vallavolikogu 15. septembri 2014 määruse nr 21 „Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord" muutmine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

6. Noarootsi valla kalmistu kasutamise eeskiri.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

7. Noarootsi valla vallavara valitsemise kord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

8. Noarootsi valla hankekord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

9. Noarootsi valla 2016. aasta eelarve kinnitamine. III lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

10. Noarootsi Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele ja liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

11. Vallavanemale töötasu määramine.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

12. Kullamaa Vallavolikogu ettepanek – Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste alustamiseks ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

13. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

14. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
13.01.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 29. istung toimub 18. jaanuar 2016 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi Kooli direktori tutvustus.

Ettekandjaks Noarootsi Kooli direktor Veikko Kõrv.

2. Noarootsi Vallavalitsuse koosseisu ja liikmete kinnitamine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

3. Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine ja liikmete kinnitamine

Ettekandjaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Silver Schönberg.

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

6. Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2016. aastaks. II lugemine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

7. Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord. II lugemine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

8. Noarootsi valla 2016. aasta eelarve kinnitamine. II lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

9. Sissekirjutuse kampaania võitja loosimine.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

10. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

11.  Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
6.01.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 28. istung toimub 06.01.2016 kell 15.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimisteks komisjoni moodustamine .

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

2. Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vallale eristaatuse taotlemiseks.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

 

Margus Laidmets

vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
6.01.16

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 27. istung toimub 22.12.2015 kell 13.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Haldusterritoriaalse liitumise läbirääkimised.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

 

Margus Laidmets

vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
16.12.15

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 26. istung toimub 21. detsember 2015 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Kaunis Kodu 2015.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

2. Noarootsi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

3. Noarootsi valla heakorra eeskiri.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

4. Noarootsi Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

5. Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2016. aastaks. I lugemine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

6. Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord. I lugemine.

Ettekandjaks sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

7. Noarootsi valla 2016. aasta eelarve kinnitamine. I lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

8. Noarootsi valla 2015. aasta III lisaeelarve. I lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

9. Seisukoha andmine Lääne maavanemale kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

10. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

11. Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine.

Ettekandjaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Silver Schönberg.

12. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

13. Österby sadama laevatee süvendamine.

Ettekandjaks abivallavanem Aivo Hirmo.

14. Haldusterritoriaalse liitumise läbirääkimised.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

15.  Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
12.11.15

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 25. istung toimub 16. november 2015 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi Kooli põhimäärus. II lugemine.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

2. Haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe valimine.

Ettekandjaks vallavolikogu esimees Margus Laidmets.

3. Sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine.

Ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimees Aime Pärnaste.

4. Koolibussi MB võõrandamise hinnast.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

5. Noarootsi Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

6. 2016. a maamaksumäärade kehtestamine.

Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

7. Volikogu esindaja nimetamine Noarootsi Kooli direktori ametikoha täitmiseks korraldavasse komisjoni.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

8. Avaldus.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

9. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

10. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
22.10.15
Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 24. istung toimub 26. oktoober 2015 kell 10.00 volikogu saalis.
 
Päevakord:
 
1. Lääne maavanem hr Neeme Suur.
 
2. Noarootsi valla eelarvestrateegia 2016-2019. II lugemine.
Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.
 
1. Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine.
Ettekandjaks maa- ja arendusnõunik Marika Meister.
 
2. Ajutise komisjoni moodustamine ühinemisläbirääkimisteks.
Ettekandjaks vallavolikogu esimees Margus Laidmets.
 
3. Sotsiaalkomisjoni muutmine.
Ettekandjaks vallavolikogu esimees Margus Laidmets.
 
4. Vallavanema informatsioon.
Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.
 
5. Istungil algatatud küsimused.
 
Margus Laidmets
Vallavolikogu esimees
 
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
22.10.15

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 23. istung toimub 21. september 2015 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi valla 2015. aasta II lisaeelarve.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

2. Noarootsi valla eelarvestrateegia 2016-2019. I lugemine.

Ettekandjaks pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

3. Ehitusseadustikust, planeerimisseadustikust ja liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.

Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.

4. Koolibussi MB võõrandamine.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

5. Arhitektuuri konkursist osavõtt.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

6. Haldusreformi koolitusel osalemine 24.09.2015.

Ettekandjaks volikogu esimees Margus Laidmets.

7. Vallavanema informatsioon.

Ettekandjaks vallavanem Triin Lepp.

8. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
17.08.15

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 21. istung toimub 17. augustil 2015 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi Kooli sisehindamise aruanne.

2. Müügipileti hinna kehtestamine Noarootsi valla halduses oleval alal.

3. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Noarootsi vallas.

4. Noarootsi Vallavolikogu 15.12.2014 otsuse nr 45 „Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine.

5. Urmas Arro avaldused.

6. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
12.06.15

Päevakord:

1. Noarootsi valla konsolideerimisgrupi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Noarootsi valla 2015. aasta I lisaeelarve.

3. Huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord. I lugemine.

4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine. II lugemine.

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

6. Volikogu istungite protokollija tasu määramine.

7. Kiri Noarootsi Vallavolikogule Haapsalu Veevärk AS-ilt.

8. Istungil algatatud küsimused.

 

Margus Laidmets

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
15.05.15
Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 20. istung toimub 18. mail 2015 kell 10.00 volikogu saalis.
 
Päevakord:
 
1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine. Esimene lugemine.
Ettekandja valla sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.
 
2. Noarootsi valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine.
Ettekandjaks vallasekretär Airi Läänemets.
 
3. Noarootsi valla 2014 aasta majandusaasta aruande tutvustamine.
Ettekandjaks valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson.
 

4. Esindajate ja asendusliikmete nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisu.

Ettekandjaks vallavolikogu esimees Margus Laidmets.

5. Esindajate ja asendusliikmete nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogusse.

Ettekandjaks vallavolikogu esimees Margus Laidmets.

6. Revisjonikomisjoni akti nr.3 kinnitamine.

Ettekandjaks revisjonikomisjoni esimees Toomas Tammeorg.

7. Revisjonikomisjoni 2015 tööplaani kinnitamine.

Ettekandjaks revisjonikomisjoni esimees Toomas Tammeorg.

8. Istungil algatatud küsimused.
 
Margus Laidmets
Vallavolikogu esimees
 
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
16.04.15
NOAROOTSI  VALLAVOLIKOGU
 
Lugupeetud volikogu  aseesimees ja vallavolikogu liikmed
 
 
Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 19. istung toimub 20. aprillil 2015 kell 10.00 volikogu saalis.
 
 
Päevakord:
 
1. Arupärimine.
Arupärimine vallavolikogu aseesimees Üllar Neemrand.
 
2. Vallasekretärile lahkumishüvitise määramine.
Ettekandja vallavolikogu aseesimees Üllar Neemrand.
 
3. Teehoiukava muutmine.
Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister.
 
4. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Noarootsi vallas.
Ettekandja vallasekretär Evi Öövel.
 
5. Vallavolikogu esimehe valimine.
 
6. Vallavanem Triin Lepa informatsioon.
 
7. Istungil algatatud küsimused.
 
 
Üllar Neemrand
Vallavolikogu aseesimees
 
Toimetaja: TEET NIIN
17.03.15

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 18. istung

toimub 16. märtsil 2015 kell 10.00 volikogu saalis (II korrusel), aadressil Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas Noarootsi vald.

 

Päevakord:

1. Noarootsi Valla valimiskomisjoni otsus nr 15  9.03.2015

Ettekandja vallavolikogu aseesimees Üllar Neemrand

2. Spithami küla / Spithamnis asuvate kinnisasjade piiride muutmine.

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister.

3. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse toimingute tegemise delegeerimine

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister.

4. Delegeerimine Noarootsi Vallavalitsusele

Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

5. Vallavanem Triin Lepa informatsioon

6. Istungil algatatud küsimused.

Üllar Neemrand

Vallavolikogu aseesimees

Toimetaja: TRIIN LEPP
17.03.15

Noarootsi Vallavolikogu VIII kooseisu 17. istung

toimub esmaspäeval 16. veebruaril 2015 kell 10:00 volikogu saalis (II korrusel), aadressil Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas Noarootsi vald

 

Päevakorras:

1. Vallavanem Triin Lepa info.       

2. Noarootsi valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine.

            Ettekandja valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson

3. Arvamuse andmine kinnisasja võõrandamiseks juriidilise isiku poolt.

            Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

4. Noarootsi valla üldhariduskooli koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord.

            Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

5. Vapimärgiga tunnustamine.

            Ettekandja volikogu esimees Danguole Tamberg

6. Vallavolikogule saabunud kirjad.

Ettekandja Danguole Tamberg

7. Istungil algatatud küsimused

 

 

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: TRIIN LEPP
17.03.15

Noarootsi  Vallavolikogu VIII kooseisu 16. istung

toimub esmaspäeval 26. jaanuaril 2015 kell 10:00 volikogu saalis (II korrusel), aadressil  Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas Noarootsi vald

Päevakord

 

1. Piirkonnapolitseiniku informatsioon turvalisuse teemal.

2. Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete nimetamine. Ettekandja vallasekretär Evi Öövel.

3. Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2015. Aastaks. Ettekandja valla sotsiaaltöötaja Irmeli Alt.

4. Noarootsi valla 2015.aasta eelarve projekti arutelu. Ettekandja valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

5. Tuuleiili kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister.

6. Vallavanema Info.

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: TRIIN LEPP

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 15. istung toimub esmaspäeval 15. detsembril 2014 kell 10.00 volikogu saalis II ( korrusel)

15.12.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 15. istung toimub esmaspäeval 15. detsembril 2014 kell 10.00 volikogu saalis II ( korrusel)

Päevakord:

  1. Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja Marika Meister

  2. 2015.aasta maamaksumäärade kehtestamine. Ettekandja Marika Meister

  3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses koolipidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse  seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Noarootsi  Vallavalitsusele. Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

  4. Rahvakohtunikukandidaadi valimine. Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

  5. Noarootsi valla 2015.aasta eelarve I lugemine. Ettekandja valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson

  6. Vallavanema töötasu määramine. Ettekandja Danguole Tamberg

  7. Jõulutoetuse maksmine. Ettekandja Triin Lepp

  8. Noarootsi valla 2014.aasta III lisaeelarve. Ettekandja valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson

  9. Vallavanem Triin Lepa teave

  10. Istungil algatatud küsimused

 

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

 

 

Toimetaja: EVI ÖÖVEL
13.11.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 14. istung toimub esmaspäeval 17. novembril 2014 kell 10.00 volikogu saalis (II korrusel)    

Päevakorras:

1. Sutlepa Vabaajakeskuse põhimääruse lugemine ja vastuvõtmine. Ettekandja Triin Lepp

2. 2015.aasta maamaksumäära kehtestamine. Ettekandja Marika Meister

3. Noarootsi valla avalikud teed. Ettekandja Marika Meister

4. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Evi Öövel

5. Audiitori määramine. Ettekandja Taimi Pelapson

6. Noarootsi Vallavolikogu 16. detsembri 2013 nr 15 "Esindajate ja asendusliikmete nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Päeva  esinduskogusse" muutmine. Ettekandja Danguole Tamberg

7. Koolibussi MB võõrandamise otsustamine. Ettekandja Aivo Hirmo

8. Vallavanema info. Ettekandja Triin Lepp

 

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: EVI ÖÖVEL
16.10.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 13. istung toimub 20. oktoobril 2014 kell 10.00 volikogu saalis             

Päevakord:

1. Noarootsi valla 2014. aasta II lisaeelarve lugemine ja vastuvõtmine.

Ettekandja valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

3. Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava  aastateks 2009-2015 vastuvõtmine.

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

4. Läänemaa kohalike omavalitsuste üksuste ühise jäätmekava koostamise algatamine.

Ettekandja vallavanem Triin Lepp

5. Noarootsi Vallavolikogu 2.12.2013 otsuse nr 9 "Noarootsi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude nimetamine" 1.2. muutmine.

Ettekandja volikogu esimees Danguole Tamberg

6. Vallavanem Triin Lepp teave vallavalitsuse tegevusest.

7. Abivallavanem Aivo Hirmo info „Pürksi-Österby kergliiklustee projekti taotlusest.

8. Päevakorravälised küsimused.

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: EVI ÖÖVEL
11.09.14

 

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 12. istung toimub 15. septembril 2014 kell 10.00

Päevakord:

1.  Noarootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018. Ettekandja valla pearaamatupidaja Taimi Pelapson

2.  Külavanema statuut. Ettekandja vallavanem Triin Lepp

3. Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord. Ettekandja valla sotsiaaltöötaja Irmeli Alt

4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine. Ettekandja Irmeli Alt

5. Sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise kord. Ettekandja valla sotsiaaltöötaja Irmeli Alt

6. Noarootsi Kooli koolivaheajad 2014/2015. õppeaastal. Ettekandja Noarootsi Kooli direktor Alar Uus

7. Noarootsi Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord muutmine. Ettekandja Noarootsi Kooli direktor Alar Uus

Toimetaja: TRIIN LEPP
25.08.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 11. istung toimub 16. juunil 2014 kell 10.00 volikogu saalis

 

Päevakord:

            1. Noarootsi vallaühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja II 

 lugemine ja vastuvõtmine. Eelnõu lisatud. Ettekandja Marika Meister

            2. Noarootsi vallaühisveevärgi ja -kanalisatsioonigaliitumise eeskirja II

                lugemine ja vastuvõtmine. Eelnõu lisatud. Ettekandja Marika Meister

            3. Larsas ja Volde kinnistute detailplaneeringu algatamine.

                Eelnõu lisatud. Ettekandja Marika Meister    

            4. Bieni detailplaneeringu kehtestamine.

                Eelnõu lisatud. Ettekandja Marika Meister

            5. Noarootsi valla põhimääruse II lugemine ja vastuvõtmine.

                Eelnõu lisatud. Ettekandja Triin Lepp

            6. Pürksi Vabaajakeskuse põhimäärus.

                Eelnõu lisatud. Ettekandja Triin Lepp

            7. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.

                Eelnõu lisatud. Ettekandja Triin Lepp

            8. Noarootsi valla konsolideerimisgrupi 2013.aasta majandusaasta aruande

                 kinnitamine.

                 Revisjonikomisjoni protokoll, AMC Audit OÜ Sõltumatu vandeaudiitori aruanne,

                 õigusakti eelnõu. Ettekandja Taimi Pelapson

            9.  Vallavanem Triin Lepa teave vallavalitsuse tegevusest.

           10. Päevakorravälised küsimused.

 

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RAIN KOOR
25.08.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 10. istung 19. mail  2014

Istung toimub 19. mail  2014 kell 10.00 vallavolikogu saalis.

Päevakord:

        1. Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Eelnõu lisatud).

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

2. Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Eelnõu lisatud).

        Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

        3. Müügikohtade hindade kehtestamine Noarootsi valla halduses oleval alal

        (Eelnõu lisatud). Ettekandja vallavanem Triin Lepp

        4. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (Eelnõu lisatud).

        Ettekandja vallavanem Triin Lepp

        5. Noarootsi valla põhimääruse I lugemine (Eelnõu lisatud).

        Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

        6. Vallavanema info

 

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RAIN KOOR
26.08.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 9. istung toimub 21.aprillil 2014 kell 10.00 vallavolikogu saalis.

Päevakord:

1. Vallavanema info

2. Noarootsi Soojus OÜ taotlus.

Ettekandja Noarootsi Soojus OÜ juhataja Vladimir Belovas

3. Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord.

Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi valimiste

läbiviimiseks

Ettekandja vallasekretär Evi Öövel.

5. Noarootsi Vallavolikogu 31.03.2014.a otsuse nr 28 osaline muutmine

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

6. Noarootsi valla põhimäärus

Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

7. Aulepa uuringuruum

Ettekandja Triin Lepp

8. Mittetulundusühingu Eesti Saarte Kogu liikmeks astumine.

Ettekandja Triin Lepp

9. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Tammeorg

10. Päevakorravälised küsimused

Toimetaja: RAIN KOOR
26.08.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 7. istung toimub 17. märtsil 2014 kell 10.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1.      Huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord.

Ettekandja valla sotsiaaltöötaja Irmeli Alt

2.      Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.

Ettekandja vallasekretär Evi Öövel

3.      Noarootsi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

4.      Seisukoha andmine Lääne maavanemale kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule.

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

5.      Informatsioon Alvari detailplaneeringust.

Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

 

Danguole Tamberg

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RAIN KOOR
26.08.14

Noarootsi Vallavolikogu VIII koosseisu 2. istung toimub 11.novembril 2013 kell 10.00 vallavolikogu saalis.

Päevakord:

1. Noarootsi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Danguole Tamberg

2. Noarootsi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Danguole Tamberg

3. Revisjonikomisjoni moodustamine ja esimehe valimine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Danguole Tamberg

4. 2014. aasta maamaksumäärade kehtestamine
Määruse eelnõu nr 1
Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

5. Riigivara munitsipaalomandisse võõrandamise taotlemine (Österby külas Umbaia, elamumaa)
Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

6. Riigivara munitsipaalomandisse võõrandamisest Osmussaarel (kiri Siseministeeriumile)
Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

7. Riigivara munitsipaalomandisse võõrandamisest (Pürksi külas, reformimata tootmismaa)
Ettekandja valla maa-ja arendusnõunik Marika Meister

8. Konkursi korraldamine vallavanema ametikoha täitmiseks
Ettekandja vallavolikogu esimees Danguole Tamberg

9. Vallavanema kandidaatide valimiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Määruse eelnõu nr 2
 Ettekandja vallavolikogu esimees Danguole Tamberg

Danguole Tamberg
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RAIN KOOR