5.09.17
Huvihariduse toetus
 
4.08.15
Toetust huvikooli kohamaksu tasumise toetamiseks võib taotleda lapsevanem või lapse seaduslik esindaja. Taotlusi saab esitada vallavalitsusele 21. augustist kuni 20. septembrini.
 
 
Toetus on mõeldud huviharidust omandavatele Eesti rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vallas elavatele lastele. Huviharidust omandatakse läbi huvikoolide (registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja vastab Huviharidusstandardile) õppetegevuse. Huvikoolid jagunevad muusika-, kunsti-, spordikoolideks või tehnika-, loodus-, loome-, huvimajadeks või -keskusteks.
 
Otsuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus. Taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise korral väljastab vallavalitsus huvikoolile garantiikirja ühe õppeaasta kohamaksu või osalise kohamaksu tasumise kohta. Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
 
 
Kehtiv määrus täispikkuses: https://www.riigiteataja.ee/akt/410072015003
 
Toimetaja: IRMELI ALT