« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Noarootsi Vallavalitsus teatab, et on jätnud algatamata oma 10.05.2017 korraldusega nr 81 Dirhami külasse / Derhamni Dirhami sadama maaüksusele Dirhami külastuskeskuse „Seastar" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise.

Kehtiva detailplaneeringu alusel esitas maaomanik Mellson Grupp OÜ 7.02.2017 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti (eelprojekti staadiumis) sooviga ehitada Dirhami külasse / Derhamni Dirhami sadama maaüksusele külastuskeskus „Seastar".

KMH jäeti algatamata Adapte Ekspert OÜ poolt koostatud keskkonnamõju eelhinnangust lähtuvalt , et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist tiheasustusalal ei ole oodata külastuskeskuse „Seastar" ehitusprojekti elluviimisel ja hilisemal sihipärasel kasutamisel seonduvat olulist negatiivset mõju veerežiimile ja pinnasele ega kaasne ülenormatiivset õhu saastatust, müra ja vibratsiooni teket ega olulisi valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna häiringuid. Projekt sisaldab nõuetekohaseid keskkonnakaitsemeetmeid.

Dirhami sadama kinnistu asub Dirhami lahe ääres, mis on Natura 2000 ala (Nõva-Osmussaare hoiuala, mis hõlmab nii Nõva-Osmussaare linnuala kui ka loodusala). Dirhami sadama akvatoorium (61 600 m2) on hoiualast välja arvatud, seega ei ole arendusalal otsest merepiiri kaitstava alaga. Kuna Natura 2000 ala kattub osaliselt ka Nõva maastikukaitsealaga, siis piirneb Dirhami sadama maaüksus otseselt Natura 2000 alaga vaid maismaal. Natura alale võimaliku mõju täpsustamiseks on KMH eelhindamise käigus pööratud tähelepanu ka nn Natura-eelhindamisele.

Natura-eelhinnangus jõutakse seisukohale, et Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid Natura alal ei ole kavandatavast tegevusest otseselt mõjutatud. Lähtuvalt Natura-eelhinnangust ei too kavandatu kaasa Natura 2000 aladele olulise (negatiivse) keskkonnamõju avaldumist, reaalne oht Natura ala kaitse-eesmärkidele või terviklikkusele puudub ja KMH koostamise algatamine pole vajalik.

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda E-R 8.00-16.30, Pürkis keskus 9, Pürksi küla/Birkas, Noarootsi vald


1.12.15

Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006
Toimetaja: IRMELI ALT