5.04.16

Künkaserva tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Noarootsi Vallavalitsus algatas 11.02.2016. a korraldusega nr 22 Künkaserva tee 1 kinnistu (52001:001:1091; pindala 3510 m2; kinnistu number 3027932; sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Krundile uue kasutusotstarbe määramine (puhke- ja spordirajatiste maa);
  2. Krundile avaliku tenniseväljaku ning tervisemaja (riietus- ja pesemisruumid) ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  3. Kommunikatsioonilahenduste planeerimine;
  4. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut (maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist ei toimu), küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks hetkel krundil kehtiv detailplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub

22. aprillil 2016 algusega kell 15.00 Noarootsi vallamajas Pürksi külas / Birkases Pürksi

keskus 9.

Toimetaja: MARIKA MEISTER