11.12.17

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust

tutvustav avalik arutelu

22. detsembril 2017. a kell 13.00 toimub Noarootsi vallamajas Katastriüksuse 52001:001:2362 (asukoht Dirhami küla / Derhamn, kin.reg.nr 2554832, pindala 0,8 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

 1. Katastriüksuse jagamine kuni neljaks krundiks;
 2. Kruntidele kasutusotstarvete (üksikelamu maa) ja sihtotstarvete (elamumaa) määramine;
 3. Igale krundile eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
 4. Kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine;
 5. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
11.12.17

Karini kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

22. detsembril 2017. a kell 14.30 toimub Noarootsi vallamajas Karini kinnistu (katastriüksus 52001:001:4770; asukoht Spithami küla / Spithamn, kin.reg.nr 1318632, pindala 0,23 ha; elamumaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

 1. Krundile eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
 2. Kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine;
 3. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
11.12.17

Karlssoni kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

22. detsembril 2017. a kell 14.00 toimub Noarootsi vallamajas Karlssoni kinnistu (katastriüksus 52001:001:1087; asukoht Spithami küla / Spithamn, kin.reg.nr 2839832, pindala 2198 m2; elamumaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

 1. Krundile uue kasutusotstarbe (sideehitise maa) ja sihtotstarbe (ärimaa) määramine;
 2. Krundile sideehitise hooldejaama ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
 3. Kommunikatsioonilahenduste planeerimine;
 4. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut (maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist ei toimu), küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks hetkel krundil kehtiv detailplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

 

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
13.09.17

Dirhami sadama ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Noarootsi Vallavalitsus algatas 21.06.2017 korraldusega nr 137 Dirhami külas / Derhamnis asuva Dirhami sadama ja selle lähiala (kokku ca 3,4 ha) detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu ülesanneteks on määrata maaüksuste uued piirid (liidetakse Kalda, Kaldaliiva ja Tankla ning Dirhami sadam, Töökoja ja Dirhamiliiva); määrata maaüksuste kasutus- ja sihtotstarbed; määrata Kalda maaüksusele hotelli ehitusõigus ja Dirhami sadama maaüksusele spordihoonete ehitusõigus; määrata kruntide hoonestustingimused, servituutide vajadus ja planeerida kommunikatsioonilahendused; seada keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks hetkel planeeringualal kehtiv detailplaneeringulahendus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub Dirhami kalanduskeskuses 26. septembril 2017 algusega kell 15.

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER