5.04.16

Ehitisregister

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. Alates 4. aprillist 2016 lisandub ka täiendav võimalus esitada taotlusi (ehitus- ja kasutusteatis, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa taotlus) ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

Ehitusseadustiku kohaselt võtab riik ehitisregistris kasutusele elektroonilise menetluskeskkonna, kus saab edastada taotlusi ning anda välja ehitus- ja kasutuslube, projekteerimistingimusi.

Tegemist on täiesti uue funktsionaalsusega ja uue riikliku e-teenusega, mis võimaldab nüüd elektroonselt menetleda ehitistega seotud taotlusi, lube ja teatisi, mis registri käivitumisel ja osapoolete harjumisel uue protsessiga viib menetlused kiiremaks ja on kasutajatel mugavam.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded  teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele https://www.mkm.ee/et/ehitisregister .

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid

Ehitusteatis

Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed

Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitusloa taotlus

Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed

Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitamise alustamise teatis

Kasutusteatis

Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed

Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Kasutusloa taotlus

Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed

Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitise täieliku lammutamise teatis

Andmete esitamise teatis

Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed

Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Projekteerimistingimused

Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
17.03.17

Riigilõivud

Ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste taotluste menetlused on tasulised ja riigilõiv laekub valla eelarvesse. Riigilõivu summad on riigilõivuseadusest tulenevalt igal juhtumil erinevad – täpne summa tuleb enne tasumist vallavalitsusest küsida.

Toimetaja: MARIKA MEISTER