30.11.17

KARLSSONI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 21.11.2017 korraldusega nr 23 Karlssoni kinnistu (katastriüksus 52001:001:1087; pindala 2198 m2; kinnistusregistriosa nr 2839832, sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis.

Detailplaneeringu ülesanded on krundi kasutusotstarbeks sideehitise maa (katastriüksuse sihtotstarve ärimaa) määramine, krundile sideehitise hooldusjaama ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste planeerimine, servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust. 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
30.11.17


KATASTRIÜKSUSE 52001:001:2362 DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 21.11.2017. a korraldusega nr 22 Katastriüksuse 52001:001:2362 (pindala 0,8 ha; kinnistusregistriosa nr 2554832; sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneringu koostamise Dirhami külas / Derhamnis.

Detailplaneeringu ülesanneteks on katastriüksuse jagamine kuni neljaks krundiks, kruntide kasutamise sihtotstarvete määramine (üksikelamu maa), igale krundile üksikelamu ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsuteede planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
22.06.17

DIRHAMI SADAMA JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Noarootsi Vallavalitsus algatas 21.06.2017 korraldusega nr 137 detailplaneeringu koostamise Dirhami külas / Derhamnis asuvatel Kalda (katastritunnus 52001:001:2860, kinnistusregistri registriosa nr 415932, pindala 1,06 ha, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Kaldaliiva (katastritunnusega 52001:001:0797, kinnistusregistri registriosa nr 415932, pindala 3289 m2,maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Töökoja (katastritunnusega 52001:001:4100, kinnistusregistri registriosa nr 800232, pindala 0,34 ha, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Tankla (katastritunnusega 52001:001:0139, kinnistusregistri registriosa nr 1533032, pindala 0,02 ha, maakasutuse sihtotstarve ärimaa) ja osaliselt Dirhami sadama (katastritunnusega 52001:001:4070, kinnistusregistri registriosa nr 1118532, pindala 4,4 ha, maakasutuse sihtotstarve 70 % tootmismaa ja 30 % ärimaa). Planeeringuala pind kokku ca 3,4 ha.

Detailplaneeringu ülesanneteks on määrata maaüksuste uued piirid (liidetakse Kalda, Kaldaliiva ja Tankla katastriüksused ning Töökoja katastriüksus liidetakse Dirhami sadama katastriüksusega); määrata tekkivatele maaüksustele kasutusotstarbed ja nendest tulenevad maa sihtotstarbed; määrata Dirhami sadama maaüksusele kuni kahe spordihoone ehitusõigus ning Kalda maaüksusele 5-korruselise hotelli ehitusõigus; määrata kruntide hoonestusalad ja hoonestustingimused ning planeerida kommunikatsioonilahendused; määrata keskkonnatingimused ja servituutide vajadus.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamist ei algatata, kuna planeeritav hotelli ja spordihoone(te) ehitus tiheasustusalal ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ja ka lõikes 2 esitatud tegevusvaldkondade ja seda täpsustava Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 paragrahvis 14  määratud tegevuste hulka.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
11.05.17

KARINI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Noarootsi Vallavalitsus algatas 10.05.2017. a korraldusega nr 87 Karini kinnistu (katastriüksus tunnusega 52001:001:4770; pindala 0,23 ha; kinnistusregistriosa number 1318632; sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu algatamise taotluse esitaja on Karin Berg.

Detailplaneeringu ülesanded on katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine; servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
17.06.16

RIINA KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Noarootsi Vallavalitsuse 9.06.2016 korraldusega nr 93 „Riina kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati detailplaneeringu koostamine Einbi külas / Enbys asuval Riina (katastritunnus 52001:005:2560, kinnistusregistri registriosa nr 596332, pindala 3,0 ha, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistul.

Detailplaneeringu ülesandeks on vallateele eraldi katastriüksuse moodustamine; katastriüksustele sihtotstarvete määramine; eluhoone ja kuni kolme kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste planeerimine ja servituutide ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna kavandatud tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.

Detailplaneering täpsustab valla rannaalade teemaplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndi ulatust, kuid see ei muuda oluliselt valla üldplaneeringu põhilahendust.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
10.12.15

Marika tee 14 ja Marika tee 16 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Noarootsi Vallavalitsus algatas 08.12.2015 korraldusega nr 234 detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis asuvatel Marika tee 14 (katastritunnus 52001:001:1237, kinnistusregistri registriosa nr 2903132, pindala 5049 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa) ja Marika tee 16 (katastritunnus 52001:001:1238, kinnistusregistri registriosa nr 2903732, pindala 5052 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa) kinnistutel.

Detailplaneeringu ülesandeks on võimaldada kinnistutel väikesemahulise majutusteenuse pakkumist, määrates kruntide kasutusotstarbeks majutushoone maa (katastriüksuste sihtotstarve 100 % ärimaa) ja muutes osaliselt ka mõlema krundi ehitusõigust.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna planeeritav väikesemahuline puhkemajanduslik tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringut, kuid muudab kehtetuks hetkel kruntidel kehtiva detailplaneeringulahenduse.

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER
3.09.14

LARSAS JA VOLDE KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Noarootsi Vallavolikogu algatas 16.06.2014.a otsusega nr 35 Larsas kinnistu (katastriüksus tunnusega 52001:001:1811; pindala 0,2 ha; kinnistusregistriosa number 238432; sihtotstarve maatulundusmaa) ja Volde kinnistu (katastriüksus tunnusega 52001:001:0216; pindala 12 078 m2; kinnistusregistriosa number 1318232; sihtotstarve elamumaa) ühise detailplaneeringu koostamise Spithami/Spithamni külas.

Detailplaneeringu ülesanded on Larsas maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, Volde kinnistu jagamine 4-ks elamumaa krundiks, vallateele eraldi maaüksuse moodustamine, tekkivatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste planeerimine; servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneering muudab üldplaneeringu põhilahendust.

Toimetaja: RAIN KOOR
3.09.14

Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Noarootsi Vallavolikogu 16. septembri 2010 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Einbi/Enby külas asuval Alvari katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:2181; kinnistu registriosa nr 363332; pindala 7,6 ha) ja lähialal (juurdepääsutee ja kommunikatsioonide planeerimiseks). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Alvari katastriüksusele puhkeküla (10-15 puitmaja) rajamine. Planeeringu ülesanne on muuta katastriüksuse sihtotstarve osaliselt ärimaaks, määrata maatüki ehitusõigus ja hoonestustingimused; planeerida juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahendused. Kuna Alvari katastriüksus asub 100% ehituskeeluvööndis tuleb Keskkonnaametilt taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist ja sellest tulenevalt muudab detailplaneering ka valla üldplaneeringut. Vallavalitsusel koostada keskkonnamõjude eelhinnang ja esitada see koos Keskkonnaameti vastava seisukohaga vallavolikogule detailplaneeringule keskkonna-mõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise otsustamiseks.

 


Noarootsi Vallavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 56 jättis Noarootsi Vallavolikogu 16.09.2010 a. otsusega nr 53 algatatud Alvari katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Koostatud keskkonnamõju eelhinnangu alusel võib järeldada, et kui detailplaneering koostatakse arvestades keskkonna- ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Toimetaja: RAIN KOOR